Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  IndiviDuo Relatiebemiddeling

ARTIKEL 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Relatiebemiddeling: Dienstverlening bij relatievorming gericht op het duurzaam samenbrengen van alleenstaanden. Onder te verdelen in: Lifecoaching, bemiddeling waarbij de Ondernemer contactmogelijkheden aanreikt en zelfzorgbemiddeling waarbij de Ondernemer omstandigheden creëert waarin de Cliënt zelf tot contactmogelijkheden kan komen.
b. Ondernemer: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig Relatiebemiddeling en Onderneming uitoefent.
c. Cliënt: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
d. Overeenkomst: Overeenkomst met betrekking tot Relatiebemiddeling tussen Cliënt en Ondernemer, in welke vorm dan ook gesloten.
e. Contactmogelijkheid: De situatie dat het voor partijen die te kennen hebben gegeven elkaar te willen ontmoeten, mogelijk is om contact met elkaar op te nemen. Onder een Contactmogelijkheid wordt mede verstaan een groepsmatige (kennismakings)bijeenkomst/ activiteit.

ARTIKEL 2 Toepassing Algemene Voorwaarden
a. De Ondernemer is verplicht tegenover de Cliënt deze algemene voorwaarden te hanteren, maar kan hiervan bij Overeenkomst ten voordele van de Cliënt afwijken.
b. In de Overeenkomst dient vermeld te worden dat hierop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De Ondernemer is verplicht de Cliënt voor of bij het sluiten van de Overeenkomst elektronisch of schriftelijk een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toe te verstrekken of te verwijzen naar de site waar deze vermeld worden.

ARTIKEL 3 Informatie uitwisseling
a. De Ondernemer verschaft de Cliënt vóor het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch informatie over de door de Ondernemer aangeboden vormen van de Relatiebemiddeling, de duur van de Overeenkomst, de werkwijze en het door de Cliënt te betalen tarief.
b. De informatie bedoeld in lid a moet zodanig zijn dat de Cliënt zich een goed beeld kan vormen over hetgeen hij redelijkerwijs aan diensten van de Ondernemer mag verwachten.
c. De Cliënt verklaart zich door het sluiten van de Overeenkomst ermee akkoord dat hij of zij met anderen in contact wordt gebracht en dat geanonimiseerde informatie van Cliënt zonodig wordt gedeeld.

ARTIKEL 4 Kennismaking
a. Het eerste kennismakingsgesprek tussen de Ondernemer en de Cliënt is in principe kosteloos en telefonisch, deze duurt maximaal een half uur. Indien de Ondernemer voor dit gesprek kosten wenst te berekenen (huisbezoek, reiskosten etc) dient zij dit vooraf uitdrukkelijk kenbaar te maken aan Cliënt en dient de Cliënt hiermee akkoord te gaan.

ARTIKEL 5 De Overeenkomst
a. De Overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand en is voorzien van een datum waarop de dienstverlening een aanvang neemt. Een schriftelijke Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Cliënt. In een elektronische omgeving is de Overeenkomst pas gesloten wanneer de Cliënt de bevestiging van zijn aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen.

Artikel 6 Tarieven
a. Actuele tarieven zijn te vinden op de website www.individuo.nl. Herziening van de tarieven vindt jaarlijks plaats per 1 januari.

ARTIKEL 7 Afkoelingsperiode
a. De Cliënt die de Overeenkomst buiten de verkoopruimte van de Ondernemer heeft gesloten, heeft het recht om de Overeenkomst binnen veertien dagen kosteloos te annuleren. Deze wettelijke bedenktermijn kan door de Ondernemer niet worden uitgesloten.
b. Indien de Ondernemer op verzoek van de Cliënt al tijdens deze bedenktermijn aanvangt met haar werkzaamheden voor de Cliënt, dan kan in geval van annulering door de Cliënt een vergoeding worden gevraagd.

ARTIKEL 8 Duur van de Overeenkomst
a. De Overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd. Indien de Cliënt de Overeenkomst voortijdig opzegt, na de bedenktermijn maar vóór de einddatum van de Overeenkomst, is hij/zij aan de Ondernemer het gehele bedrag zoals vastgelegd op het inschrijfformulier.
b. De opdracht aan de Ondernemer is volbracht (en daarmee is volledige betaling verschuldigd) als de looptijd van de Overeenkomst is verstreken. Indien en voor zolang de Cliënt tijdens de looptijd van de Overeenkomst een relatie aangaat, al dan niet via bemiddeling door de Ondernemer, deelt hij/zij dat mee aan de Ondernemer en zal de bemiddeling door de Ondernemer worden opgeschort voor de duur van die relatie. Cliënt kan gedurende die periode geen rechten aan de Overeenkomst ontlenen en heeft geen recht op terugbetaling van betaalde gelden. De dienstverlening van de Ondernemer eindigt in ieder geval met het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst, dus niet met aftrek van de duur van de relatie. Desgewenst kan Cliënt de looptijd verlengen met een verlengpakket.

ARTIKEL 9 Zorgplicht van de Ondernemer
De Ondernemer verplicht zich ten opzichte van de Cliënt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goede Relatiebemiddeling in acht te nemen. Daartoe:
a. Bedient de Ondernemer zich van vakbekwame medewerkers.
b. Hanteert de Ondernemer ten aanzien van bureaubemiddeling een passende selectie.
c. Biedt de Ondernemer een redelijk aantal contactmogelijkheden, afhankelijk van de verwachtingen en wensen van de Cliënt en de bij het intakegesprek verstrekte informatie.
d. Biedt de Ondernemer zonodig de Cliënt de mogelijkheid tot evaluatiegesprekken en informatie over de voortgang van het bemiddelingstraject.
e. De Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële en immateriële schade tijdens en na de kennismaking.

Artikel 10 Inspanningsverbintenis Ondernemer
a. De Ondernemer verbindt zich iedere hulpvraag naar beste vermogen, inzet en kennis te behandelen.
b. De Ondernemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Ondernemer kan worden verwacht.
c. De Ondernemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Cliënt, nimmer een resultaatverplichting.
d. Voor een goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de Cliënt ervoor zorg draagt dat alle informatie, waarvan de Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan de Ondernemer wordt verstrekt. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Ondernemer ter beschikking gestelde informatie.
e. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de Ondernemer is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare gegevens.
f. De Ondernemer is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de Cliënt tijdens en buiten de sessies. De Cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan, of annulering van, een traject met de Ondernemer, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Cliënt
heeft genomen, al dan niet in overleg met de Ondernemer.
g. Voor mensen waarbij psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening niet geschikt, tenzij de Ondernemer nauw samenwerkt met een behandelend psycholoog en/of psychiater. Neem in dergelijke gevallen contact op met je huisarts en laat je eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. De Ondernemer neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een relatiebemiddeling traject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psychiater om een diagnose.

ARTIKEL 11 Privacybescherming
a. De Ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van de Cliënt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet Meldplicht Datalekken. De Cliënt wordt via de Privacyverklaring van De Ondernemer geïnformeerd over zijn rechten als betrokkene, en de Ondernemer staat garant voor het kunnen uitoefenen van alle rechten die de AVG betrokkenen toekent.
b. De Ondernemer vernietigt de persoonsgegevens van de Cliënt uiterlijk twee jaar na afloop van de Overeenkomst. Ieder verlies van persoonsgegevens van kandidaten/Cliënten van de Ondernemer, inclusief het per abuis adresseren van privacygevoelige berichten aan verkeerde afzenders, dient binnen 24 uur na constatering door de Cliënt aan de Ondernemer te worden gemeld met het oog op de mogelijke verplichting tot melding van dat privacy incident aan de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder.

ARTIKEL 12 Betalingsverplichting van de Cliënt
a. De Cliënt is verplicht de declaratie(s) van de Ondernemer tijdig te betalen zoals op de factuur aangegeven.
b. Wanneer betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient betaling door de Ondernemer ontvangen te zijn op de dag waarop deze termijnen vervallen.
c. Wanneer betaling in vaste termijnen niet is overeengekomen, dient de Cliënt te betalen binnen 14 dagen nadat een declaratie door hem is ontvangen.
d. Indien de Cliënt niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de Ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden b en c één betalingsherinnering, waarin het de Cliënt op zijn verzuim wijst en
deze alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
e. Over de betaling die niet tijdig is verricht dient de Cliënt aan de Ondernemer de wettelijke rente te vergoeden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 2 en 3 tot de dag dat de Ondernemer het door de Cliënt verschuldigde heeft ontvangen.
f. Incasso. De Ondernemer is na verloop van de in lid d bedoelde termijn van twee weken bevoegd en voornemens zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het hem verschuldigde bedrag door middel van een incassobureau. Indien de Ondernemer hiertoe overgaat, dient de Cliënt de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Als het gaat om een betaling in termijnen wordt het gehele bedrag ineens ingevorderd, dus alle termijnen. De leden f en g van dit artikel blijven buiten toepassing voor zover de Cliënt aantoont dat hij bevoegd is zijn betaling op te schorten.

ARTIKEL 13 Andere verplichtingen van de Cliënt
a. De Cliënt verplicht zich tot correct gedrag tegenover de Ondernemer, tegenover andere Cliënten van de Ondernemer en tegenover andere door de Ondernemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Cliënt voorgestelde personen. Bij het geven van onjuiste informatie, grof incorrect gedrag/ communicatie en/of ernstig uitblijven van betaling door de Cliënt volgt beëindiging van de samenwerking zonder restitutie aan de Cliënt. Eventuele nog te betalen termijnen moeten alsnog worden voldaan.
b. De Cliënt is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van potentiële partners en vrijwaart Ondernemer voor aanspraken van derden indien aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door de Cliënt.
c. In geval van bureaubemiddeling verplicht de Cliënt zich bovendien tot medewerking aan de dienstverlening. Dit betekent onder meer dat een Cliënt nadat een Contactmogelijkheid is gerealiseerd daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan mits de voorgestelde kandidaat dit ook wil. Daarna laat de Cliënt de Ondernemer binnen een redelijke termijn weten of al dan niet een volgend voorstel wordt verwacht.
d. Cliënt is beschikbaar voor de Ondernemer voor communicatie en overleg binnen redelijke tijd, afhankelijk van de situatie, maar uiterlijk binnen 1 week, met uitzondering van gemelde vakanties, calamiteiten etc. door de Cliënt.

ARTIKEL 14 Niet nakomen van de Overeenkomst
a. Als een van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door de Ondernemer van zijn zorgplicht genoemd in artikel 9 respectievelijk bij schending door de Cliënt van zijn plicht om correct te handelen genoemd in (o.a. art 10 en 13) en daardoor voortzetting van de Overeenkomst van de wederpartij niet mag worden gevergd. Incorrect gedrag (art 13.a en art 12.f) is altijd gegronde reden tot ontbinding, zonder teruggave van betalingen. Als de Cliënt de Overeenkomst eenzijdig ontbindt door dit te melden of door niet te voldoen aan zijn verplichtingen volgt ook geen teruggave van betalingen.

ARTIKEL 15 Gevolgen van opzegging
a. Indien de Cliënt de Overeenkomst opzegt voordat de tijd waarvoor de opdracht is verleend, is verstreken en indien de opdracht tot bemiddeling nog niet is volbracht, is hij of zij aan de Ondernemer verschuldigd: De intakekosten, het inschrijfgeld en de overige contractueel overeengekomen kosten.
b. De opdracht is volbracht als de termijn waarvoor de opdracht is verleend is verstreken en als er in die termijn voldoende contactmogelijkheden zijn geweest, dan wel als de Cliënt al dan niet via de bemiddeling een relatie is aangegaan.

ARIKEL 16 Overmacht
In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de Ondernemer ontslaat dit de Ondernemer van het nakomen van een overeengekomen termijn of een andere verplichting, zonder dat de Cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan doen gelden.

ARTIKEL 17 Klachten
a. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk, schriftelijk en aangetekend tijdig bij de Ondernemer worden ingediend. Een klacht indienen gedurende de looptijd van de Overeenkomst dan wel binnen twee maanden na afloop daarvan is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Cliënt zijn rechten ter zake verliest (zie ook de maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens in artikel 11.b).
b. De Ondernemer zal ontvangst van de klacht binnen twee weken bevestigen en zal hierop binnen een maand inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt de Ondernemer met vermelding van de redenen binnen die termijn aan de Cliënt kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem of haar zal worden meegedeeld.

Boordevol waardevolle tips en informatie voor succesvol daten!

Als je op aanmelden klikt, verdwijnt de pop up en krijg je het e-book in je mailbox

Kan ik u misschien ergens mee helpen?

individuo consulenten