Algemene voorwaarden IndiviDuo


ARTIKEL 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Relatiebemiddeling: Dienstverlening bij relatievorming gericht op het duurzaam samenbrengen
van alleenstaanden. Onder te verdelen in: Bemiddeling waarbij de Ondernemer
contactmogelijkheden aanreikt en zelfzorgbemiddeling waarbij de Ondernemer omstandigheden
creëert waarin de Cliënt zelf tot contactmogelijkheden kan komen.
b. Ondernemer: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig
Relatiebemiddeling en lifecoaching uitoefent.
c. Cliënt: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
d. Overeenkomst: Overeenkomst met betrekking tot Relatiebemiddeling tussen Cliënt en
Ondernemer, in welke vorm dan ook gesloten.
e. Contactmogelijkheid: De situatie dat het voor partijen die te kennen hebben gegeven elkaar te
willen ontmoeten, mogelijk is om contact met elkaar op te nemen. Onder een Contactmogelijkheid
wordt mede verstaan een groepsmatige kennismakingsbijeenkomst.


ARTIKEL 2 Toepassing Algemene Voorwaarden
a. De Ondernemer is verplicht tegenover de Cliënt deze algemene voorwaarden te hanteren, maar
kan hiervan bij Overeenkomst ten voordele van de Cliënt afwijken.
b. In de Overeenkomst dient vermeld te worden dat hierop de Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn. De Ondernemer is verplicht de Cliënt voor of bij het sluiten van de Overeenkomst
elektronisch of schriftelijk een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toe te verstrekken of te
verwijzen naar de site waar deze vermeld worden.


ARTIKEL 3 Informatie uitwisseling
a. De Ondernemer verschaft de Cliënt vóor het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk of
elektronisch informatie over de door de Ondernemer aangeboden vormen van de
Relatiebemiddeling, de duur van de Overeenkomst, de werkwijze en het door de Cliënt te betalen
tarief.
b. De informatie bedoeld in lid 1 moet zodanig zijn dat de Cliënt zich een goed beeld kan vormen
over hetgeen hij redelijkerwijs aan diensten van de Ondernemer mag verwachten.
c. De Cliënt verklaart zich door het sluiten van de Overeenkomst ermee akkoord dat hij of zij met
anderen in contact wordt gebracht.


ARTIKEL 4 Kennismaking
a. Het eerste kennismakingsgesprek tussen de Ondernemer en de Cliënt is in principe kosteloos en
telefonisch, deze duurt maximaal een half uur. Indien de Ondernemer voor dit gesprek kosten wenst
te berekenen (huisbezoek, reiskosten etc) dient zij dit vooraf uitdrukkelijk kenbaar te maken aan
Cliënt en dient de Cliënt hiermee akkoord te gaan.


ARTIKEL 5 De Overeenkomst
a. De Overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand en is voorzien van een datum
waarop de dienstverlening een aanvang neemt. Een schriftelijke Overeenkomst komt tot stand door
aanvaarding van het aanbod door de Cliënt. In een elektronische omgeving is de Overeenkomst pas
gesloten wanneer de Cliënt de bevestiging van zijn aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen.


Artikel 6 Tarieven

a. Actuele tarieven zijn te vinden op de website www.individuo.nl. Herziening van de tarieven vindt
jaarlijks plaats per 1 januari.

 

ARTIKEL 7 Afkoelingsperiode
a. De Cliënt die de Overeenkomst buiten de verkoopruimte van de Ondernemer heeft
gesloten, heeft het recht om de Overeenkomst binnen veertien dagen kosteloos te annuleren.
Deze wettelijke bedenktermijn kan door de Ondernemer niet worden uitgesloten.
b. Indien de Ondernemer op verzoek van de Cliënt al tijdens deze bedenktermijn aanvangt met
haar werkzaamheden voor de Cliënt, dan kan in geval van annulering door de Cliënt een
vergoeding worden gevraagd.


ARTIKEL 8 Duur van de Overeenkomst
a. De Overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd. Indien de Cliënt de
Overeenkomst voortijdig opzegt, na de bedenktermijn maar vóór de einddatum van de
Overeenkomst, is hij/zij aan de Ondernemer verschuldigd het inschrijfgeld, de administratiekosten en
de overige contractueel overeengekomen kosten, mits de Ondernemer de opzegging niet kan
worden verweten.
b. De opdracht aan de Ondernemer is volbracht (en daarmee is volledige betaling verschuldigd)
als de looptijd van de Overeenkomst is verstreken. Indien en voor zolang de Cliënt tijdens de looptijd
van de Overeenkomst een relatie aangaat, al dan niet via bemiddeling door de Ondernemer, deelt
hij/zij dat mee aan de Ondernemer en zal de bemiddeling door de Ondernemer worden opgeschort
voor de duur van die relatie. Cliënt kan gedurende die periode geen rechten aan de Overeenkomst
ontlenen en heeft geen recht op terugbetaling van betaalde gelden. De dienstverlening van de
Ondernemer eindigt in ieder geval met het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst, dus niet
met aftrek van de duur van de relatie. Desgewenst kan Cliënt de looptijd verlengen met een
verlengpakket.


ARTIKEL 9 Zorgplicht van de Ondernemer
De Ondernemer verplicht zich ten opzichte van de Cliënt bij de uitvoering van de Overeenkomst de
zorg van een goede Relatiebemiddeling in acht te nemen. Daartoe:
a. Bedient de Ondernemer zich van vakbekwame medewerkers.
b. Hanteert de Ondernemer ten aanzien van bureaubemiddeling een passende selectie.
c. Biedt de Ondernemer een redelijk aantal contactmogelijkheden, afhankelijk van de
gerechtvaardigde verwachtingen van de Cliënt en de bij het intakegesprek verstrekte informatie, de
brochures en de opgestelde profielschets.
d. Biedt de Ondernemer, als dit tot zijn werkzaamheden behoort, de Cliënt de mogelijkheid tot
evaluatiegesprekken en informatie over de voortgang van het bemiddelingstraject.
e. De Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële en immateriële schade
tijdens en na de kennismaking.


Artikel 10 Lifecoaching, inspanningsverbintenis
a. De Ondernemer verbindt zich iedere hulpvraag naar beste vermogen, inzet en kennis te
behandelen als Lifecoach.
b. De Ondernemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de
zorgvuldigheid in acht nemen die van een lifecoach kan worden verwacht.
c. De Ondernemer heeft een inspanningsverplichting jegens de Cliënt, nimmer een
resultaatverplichting.
d. Voor een goede hulpverlening is het noodzakelijk dat de Cliënt ervoor zorg draagt dat alle
informatie, waarvan de Ondernemer aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan de Cliënt
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst,
tijdig aan de Ondernemer wordt verstrekt. De Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de aan de Ondernemer ter beschikking gestelde informatie.
e. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de
Ondernemer is uitgegaan van door de Cliënt verstrekte onjuiste, onvolledige en/of onbetrouwbare
gegevens.

f. De Ondernemer en/of lifecoach is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de Cliënt tijdens en
buiten de sessies. De Cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, de gemaakte keuzes en de
gevolgen daarvan. De lifecoach is nimmer aansprakelijk voor enige schade, die veroorzaakt is door of
verband houdt met deelname aan, of annulering van, een traject met de Ondernemer, daaronder
begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de Cliënt
heeft genomen, al dan niet in overleg met de lifecoach.
g. Voor mensen waarbij psychiatrische stoornissen, verslavingen of de neiging tot zelfdestructief
gedrag een rol spelen, is deze vorm van hulpverlening niet geschikt, tenzij de lifecoach nauw
samenwerkt met een behandelend psycholoog en/of psychiater. Neem in dergelijke gevallen contact
op met je huisarts en laat je eventueel doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. De lifecoach
neemt geen verantwoordelijkheid voor mensen die toch onder deze omstandigheden een
lifecoaching traject zijn aangegaan. Vraag bij twijfel een psychiater om een diagnose.


ARTIKEL 11 Privacybescherming
a. De Ondernemer verwerkt de persoonsgegevens van de Cliënt op een behoorlijke en zorgvuldige
wijze en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet
Meldplicht Datalekken. De Cliënt wordt via de Privacyverklaring van De Ondernemer geïnformeerd
over zijn rechten als betrokkene, en de Ondernemer staat garant voor het kunnen uitoefenen van
alle rechten die de AVG betrokkenen toekent.
b. De Ondernemer vernietigt de persoonsgegevens van de Cliënt uiterlijk twee jaar na afloop van de
Overeenkomst. Ieder verlies van persoonsgegevens van kandidaten/Cliënten van de Ondernemer,
inclusief het per abuis adresseren van privacygevoelige berichten aan verkeerde afzenders, dient
binnen 24 uur na constatering door de Cliënt aan de Ondernemer te worden gemeld met het oog op
de mogelijke verplichting tot melding van dat privacy incident aan de Autoriteit Persoonsgegevens of
een andere toezichthouder.


ARTIKEL 12 Betalingsverplichting van de Cliënt
a. De Cliënt is verplicht de declaratie(s) van de Ondernemer tijdig te betalen zoals op de factuur
aangegeven.
b. Wanneer betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient betaling door de Ondernemer
ontvangen te zijn op de dag waarop deze termijnen vervallen.
c. Wanneer betaling in vaste termijnen niet is overeengekomen, dient de Cliënt te betalen binnen 14
dagen nadat een declaratie door hem is ontvangen.
d. Indien de Cliënt niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim te zijn. Niettemin zendt de Ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn als
bedoeld in de leden 2 en 3 één betalingsherinnering, waarin het de Cliënt op zijn verzuim wijst en
deze alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te
betalen.
e. Indien de cliënt zijn afspraak van de intake of andere afspraken niet nakomt, word 50% van de
kosten van de afspraak in rekening gebracht. Dit geldt wanneer de afspraak binnen 24 uur voor de
afspraak wordt afgezegd of geheel wordt gemist, de zogenaamde no-show. Ondernemer kan zelf                                                  bepalen waar coulance toe te passen. Bij geen bericht wordt 100% in rekening gebracht. Indien uit                                                    de intake blijkt dat Client geen geschikte kandidaat is wordt er geen pakket aangeboden en wordt                                                      alleen de intake in rekening gebracht.

f. Over de betaling die niet tijdig is verricht dient de Cliënt aan de Ondernemer de wettelijke rente te
vergoeden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 2 en 3 tot de dag dat
de Ondernemer het door de Cliënt verschuldigde heeft ontvangen.
g. Incasso. De Ondernemer is na verloop van de in lid 4 bedoelde termijn van twee weken bevoegd
en voornemens zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het hem
verschuldigde bedrag door middel van een incassobureau. Indien de Ondernemer hiertoe overgaat,
dient de Cliënt de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten te vergoeden.
h. De leden 4, 5 en 6 van dit artikel blijven buiten toepassing voor zover de Cliënt aantoont dat hij
bevoegd is zijn betaling op te schorten.

 

ARTIKEL 13 Andere verplichtingen van de Cliënt
a. De Cliënt verplicht zich tot correct gedrag tegenover de Ondernemer, tegenover andere Cliënten
van de Ondernemer en tegenover andere door de Ondernemer in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst aan de Cliënt voorgestelde personen.Bij grof incorrect gedrag en ernstig uitblijven van                                              betaling  door de Cliënt volgt beïndiging van de samenwerking zonder restitutie aan de Cliënt.                                                             

b. De Cliënt is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van potentiële
partners en vrijwaart voor aanspraken van derden indien aansprakelijkheid ontstaat wegens
schending van de geheimhoudingsplicht door de Cliënt.
c. In geval van bureaubemiddeling verplicht de Cliënt zich bovendien tot medewerking aan de
dienstverlening. Dit betekent onder meer dat een Cliënt nadat een Contactmogelijkheid is
gerealiseerd daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan mits de
voorgestelde kandidaat dit ook wil. Daarna laat de Cliënt de Ondernemer binnen een redelijke
termijn weten of al dan niet een volgend voorstel wordt verwacht.
d. Cliënt is beschikbaar voor de Ondernemer voor communicatie en overleg binnen redelijke tijd,
afhankelijk van de situatie, maar uiterlijk binnen 1 week, met uitzondering van gemelde vakanties,
calamiteiten etc. door de Cliënt.


ARTIKEL 14 Niet-nakoming van de Overeenkomst
a. Als een van de partijen de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de
Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis
de ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door
de Ondernemer van zijn zorgplicht genoemd in artikel 8 respectievelijk bij schending door de Cliënt
van zijn plicht om correct te handelen genoemd in (art 10) en daardoor voortzetting van de
Overeenkomst van de wederpartij niet mag worden gevergd. Incorrect gedrag (art 11.1 en 11.2) is
altijd gegronde reden tot ontbinding, zonder teruggave van betalingen. Als de Cliënt de
Overeenkomst eenzijdig ontbindt door dit te melden of door niet te voldoen aan zijn verplichtingen
(art 11) volgt in principe ook geen teruggave van betalingen.


ARTIKEL 15 Gevolgen van opzegging
a. Indien de Cliënt de Overeenkomst opzegt voordat de tijd waarvoor de opdracht is verleend, is
verstreken en indien de opdracht tot bemiddeling nog niet is volbracht, is hij of zij aan de
Ondernemer verschuldigd: De intakekosten, het inschrijfgeld en de overige contractueel
overeengekomen kosten.
b. De opdracht is volbracht als de termijn waarvoor de opdracht is verleend is verstreken en als er in
die termijn voldoende contactmogelijkheden zijn geweest, dan wel als de Cliënt al dan niet via de
bemiddeling een relatie is aangegaan.


ARIKEL 16 Overmacht
In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de Ondernemer ontslaat dit
de Ondernemer van het nakomen van een overeengekomen termijn of een andere verplichting,
zonder dat de Cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en belang kan
doen gelden.


ARTIKEL 17 Klachten
a. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten volledig en duidelijk, schriftelijk en
aangetekend tijdig bij de Ondernemer worden ingediend. Een klacht indienen gedurende de looptijd
van de Overeenkomst dan wel binnen twee maanden na afloop daarvan is in elk geval tijdig. Niet
tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Cliënt zijn rechten ter zake verliest (zie ook
de maximale bewaartermijn voor persoonsgegevens in artikel 9 lid 2).
b. De Ondernemer zal ontvangst van de klacht binnen twee weken bevestigen en zal hierop binnen
een maand inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt de
Ondernemer met vermelding van de redenen binnen die termijn aan de Cliënt kenbaar wanneer de
inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem of haar zal worden meegedeeld.